Asia Pacific
Performance Polymers

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

BASF popiera światową inicjatywę branży chemicznej, znaną jako Responsible Care®, i tym samym zobowiązuje się do ciągłej ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska naturalnego.

W obrębie BASF Polyurethanes Group, inicjatywa Responsible Care® w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska jest zagadnieniem, które ze względu na dbałość o środowisko naturalne, uważa się za wartość korporacyjną równie ważną dla sukcesów firmy jak kryteria ekonomiczne.

Cały proces rozwoju, produkcji i magazynowania naszych wyrobów, a także ich transport, użycie i w końcu ich likwidacja lub recykling są poddawane ocenie i nieprzerwanie doskonalone tak, by zmniejszyć ewentualne oddziaływania na środowisko naturalne.

Obejmuje to w szczególności ochronę zasobów oraz zapobieganie emisjom i powstawaniu odpadów. W odpowiedni sposób informujemy klientów, partnerów i sąsiadów o środowiskowych aspektach produktów i technologii. Nasz system zarządzania środowiskowego jest zgodny z wytycznymi Responsible Care®.

Certyfikat ISO 14001 (Angielski) (doctype pdf, 838 kb)

Polityka środowiskowa (doctype pdf, 479 kb)

Recykling

Metody recyklingu poliuretanów są tak zróżnicowane, jak ich zastosowania. W celu znalezienia odpowiedniej metody konieczne jest ustalenie skąd konkretnie materiał pochodzi i do czego służył. Jak jest to ważne, pokazuje przykład materiałów izolacyjnych pochodzących z wyburzanych budynków: jeszcze przez długie lata będziemy musieli liczyć się z pochodzącymi z tego źródła niewystarczająco zróżnicowanymi produktami zawierającymi CFCs (tzw. freony).W takim wypadku można zastosować spalanie i gdy jest to możliwe odzyskiwać energię. Badania naukowe wykazały, że halony z preparatów gaśniczych i freony nie powodują wzrostu ilości dioksan jeśli utylizowane są w nowoczesnych spalarniach odpadów. Przy użyciu tej technologii niszczy się ponad 99,999% związków CFCs.

Obok ponownego wykorzystania wyrobów poliuretanowych jako opału, ważną rolę odgrywa recykling odpadów produkcyjnych. Na skalę praktyczną już obecnie wprowadzane są poniższe technologie:

Spajanie ścinków (flock-bond) - do recyklingu pianki elastycznej. W samej Europie co roku wykorzystuje się ponad 20000 ton materiału pochodzącego z takiego recyklingu. Odpady miękkiej pianki tnie się na kłaczki, zalewa spoiwem, formuje i zagęszcza. Spoiwo aktywuje się pod wpływem ciepła. Odpady miękkiej pianki, przerobione na płaskie arkusze, można stosować na przykład, jako podkład pod wykładziny dywanowe. W ten sposób można poddawać recyklingowi części uzyskane z rozmontowywanych samochodów, na przykład tapicerkę z siedzeń.

Spajanie granulatu (particle-bond): jest to technologia podobna do spajania ścinków, z tym, że używa się tu zmielonego poliuretanu, na przykład z pianki sztywnej. Technologię opracowaną dla poliuretanu można też zastosować do wielu innych materiałów takich jak włókna tekstylne. Stosuje się głównie spoiwa izocyjanianowe. Pod ciśnieniem, w temperaturze od 100 do 180C, produkuje się arkusze o gęstości od 400 do 900 kg/m2.

Recykling chemiczny: polega na rozbiciu łańcuchów poliuretanowych w celu uzyskania nowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych.

Wytyczne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska

Firmowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska nabierają konkretnego wymiaru w przedstawionych niżej wytycznych:

Elementarną zasadą postępowania BASF - wynikającą na równi z wymagań prawnych, jak i etycznych - jest przestrzeganie wszystkich praw dotyczących ochrony ludzi i środowiska naturalnego. Dotyczy to nie tylko wyrobów, ale też stosowanych procedur i technologii. Firma popiera dobrowolną inicjatywę branży chemicznej, znaną jako „Responsible Care®”, i tym samym zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia na polach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Cel ten stoi także przed BASF i obejmuje wszystkie zakłady, usługi i produkty.

  • Wytyczne dotyczące środowiska naturalnego zostały sformułowane przez kierownictwo. Są one regularnie weryfikowane w celu uwzględnienia nowych wymagań. Procedury służące skutecznemu wdrażaniu tych specyfikacji w praktykę działania firmy są udokumentowane w obowiązujących dyrektywach, obejmujących całe przedsiębiorstwo.

  • Poprzez instruktaż, szkolenia i ciągłą praktykę BASF umacnia we wszystkich pracownikach osobiste poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i uczula na ewentualne szkody ekologiczne wyrządzone przez produkty i funkcjonowanie naszych zakładów bądź przez nasze procesy.

  • BASF poważnie i konstruktywnie traktuje pytania i wątpliwości społeczeństwa zgłaszane wobec naszych produktów bądź działań naszej firmy.

  • BASF nieprzerwanie zmniejsza zagrożenia towarzyszące produkcji, magazynowaniu, transportowi, sprzedaży, stosowaniu, użytkowaniu i likwidacji swych produktów, tak by zapewnić ochronę swych pracowników, sąsiadów, klientów i konsumentów. BASF uwzględnia aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska już na etapie tworzenia nowych produktów i technologii.

  • BASF w odpowiedni sposób informuje swych klientów i partnerów o bezpiecznych metodach transportu, magazynowania, stosowania, użytkowania i likwidacji swych produktów. Gdy jest to konieczne, organizowane są szkolenia.

  • BASF nieprzerwanie pracuje nad poszerzeniem wiedzy o ewentualnym wpływie produktów, metody produkcji i odpadów na ludzi i środowisko naturalne.

  • Nie bacząc na swój interes ekonomiczny, BASF będzie ograniczać sprzedaż produktów lub zaprzestanie ich wytwarzania, jeżeli wyniki oceny ryzyka będą wskazywać, że jest to konieczne jako środek ostrożności dla ochrony zdrowia lub środowiska naturalnego. Opinia publiczna otrzyma pełne informacje na ten temat.

  • W razie zagrożenia dla zdrowia lub środowiska naturalnego spowodowanego działalnością firmy, BASF zastosuje niezbędne środki zaradcze, będzie ściśle współpracować z władzami i natychmiast powiadomi opinię publiczną.

  • BASF aktywnie dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu skutecznych i praktycznych ustaw, rozporządzeń i norm, tak by zagwarantować ochronę ludzi i środowiska naturalnego.

  • BASF popiera zasady i implementację inicjatywy Responsible Care®. W szczególności pożyteczne są tu otwarta wymiana wiedzy i doświadczeń ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.